"En Passant"

Terug index En Passant

38e jaargang no. 6 donderdag 11 februari 1999

Jaarvergadering: De algemene ledenvergadering, vorige week donderdag, kende dit keer een vlot verloop. Even na tienen kon voorzitter Kuiphof, die tijdens de vergadering werd herkozen, de ruim 30 aanwezigen bedanken voor hun inbreng en zo konden de schaakborden alsnog uit de kast. In deze E.P. een korte weergave van de belangrijkste punten. In zijn openingswoord memoreerde Kuiphof dat hij tijdens zijn vakantie in Nieuw Zeeland vaak aan ASV had gedacht. Het aanschouwen van een openluchtschaakspel bracht hem bovendien op de gedachte of dit ook in Arnhem verwezenlijkt (Korenmarkt of bij V&D) zou kunnen worden en gaf dit idee aan de promotiecommissie mee. Tot slot gaf hij aan dat ASV weer een prachtig schaakjaar te wachten staat. Hij noemde hierbij de evenementen die op stapel staan t.w. een schaakavond op 25 februari a.s. met Hans Böhm (hierover meer in deze E.P.), het voorjaarstoernooi op 13 maart, een grootmeestertoernooi begin mei in de Huize Sonsbeek met deelname van Kortsjnoi, Sadler, Xie Jun en Nijboer, het open Arnhems Kampioenschap in mei/juni en een reünie-avond met oud-leden in het najaar. Hierover in een volgende E.P. meer. Bij de toelichting op het financiële verslag over 1998 werden de verschillende posten door Paul Schoenmakers, waar nodig, tot ieders tevredenheid verduidelijkt. Hij gaf hierbij aan voor een iets andere opzet te hebben gekozen dan zijn voorganger Peter van Deursen. Ook de kascommissie, bestaande uit Erik Wille en Anne Paul Taal, kon zich in de financiële verwerking vinden. De prijsuitreiking volgde. Eerst werd "De Pen" door wedstrijleider Hedser Dijkstra uitgereikt aan de diverse topscorers over het afgelopen seizoen. Dit waren: ASV-1: Joost Schaeffner (5-8, 68%), ASV-2: Pieter de Jager (7-9, 77%), ASV-3: Ruud Wille (5-7, 71%), ASV-4: Cees Verkooijen (5-7, 78%), ASV-5: Tijs van Dijk (4-7, 64%), ASV-6: Herman de Munnik (3-7, 50%) en ASV-7: Hein van Vlerken (4-7, 64%). Vervolgens werden de bekers uitgereikt. Helaas kon Pieter de Jager niet aanwezig zijn om de diverse bekers in ontvangst te nemen. Hij werd nl. clubkampioen en rapidkampioen en voorts werd hij 1e in het Super-Prestigeklassement. De bekers zijn hem inmiddels overhandigd. De snelschaaktitel kwam niet in het bezit van een ASV-er. Een toevallig passerende Tsjech, genaamd Kovar, die een paar maanden in Nederland was en in die periode wel bij een schaakclub wilde spelen eindigde als eerste. Wouter van Rijn, die inmiddels voor SMB uitkomt, kreeg nu de beker. Hij eindigde als 2e. Paul Schoenmakers kreeg de beker uitgereikt voor zijn winst in de bekercompetitie. De bekendmaking van de ASV-er van het Jaar is altijd weer een bijzonder moment. Dit keer viel de eer te beurt aan Anne Paul Taal. Hij is binnen ASV op diverse fronten zeer actief en kreeg met deze benoeming een terechte waardering. Bij de begrotingsbehandeling kwamen diverse zaken aan de orde. De penningmees ter gaf hierbij aan dat enkele zaken inmiddels waren gewijzigd. Zo is er recent voor Schaken Overdag door OHRA 500,-- toegezegd en waren er bij Knuiman Assurantiën al diverse transacties via of door ASV-ers afgesloten hetgeen een extra bedrag, boven de geraamde inkomsten, zal opleveren. Op een vraag uit de vergadering werd alsnog besloten geld te reserveren voor het 110-jarig bestaan van ASV in 2001. De contributie bleef voor 1999 ongewijzigd. Bij het punt jeugdzaken gaf de voorzitter aan dat het gebrek aan begeleiding de laatste jaren een probleem is. Dit wordt zelfs steeds nijpender. Hij deed daarom een dringend beroep om, indien het ook maar enigszins mogelijk is, mee te helpen. De integratie van de jeugd bij de senioren (met een enigszins aangepast speeltempo) krijgt inmiddels al aardig gestalte. Enkele jeugdspelers nemen al min of meer regelmatig aan de seniorencompetitie deel. Bij de behandeling van de interne competitie vormde alleen het doorgeven van de uitslagen in de interne voor de KNSB-ELO een punt van discussie. Het bestuursvoorstel betrof het intrekken van het vorig jaar genomen besluit omdat het uitgangspunt, een grotere deelname van met name de spelers uit de hoogste teams aan de interne, niet werd gehaald. Het besluit had zelfs een averechtse werking. Na stemming werd het voorstel tot intrekking van dit besluit aangenomen. Hedser Dijkstra riep de leden op om, indien men ideeën/suggesties heeft t.a.v. de interne competitie, dit aan hem door te geven. Bij de rondvraag bedankte Henk Kelderman het bestuur en met name ook de promotiecommissie voor alle werkzaamheden die in het belang van ASV zijn verricht.Jubileumavond: Zoals u in het verslag van de jaarvergadering kon lezen vindt er op donderdag 25 februari een bijzonder evenement plaats. ASV maakt op 21 februari a.s 12 jaar gebruik van de zalen in De Opbouw. Dit was voor de "Stichting Rijnstad" aanleiding om ASV in het zonnetje te zetten. Het bestuur van ASV is Rijnstad bijzonder erkentelijk voor deze geste. Hans Böhm is uitgenodigd om een snelschaakavond te verzorgen, het zgn. schaken tegen de beer". Hierbij krijgt de beer (Hans Böhm) bv. 2 minuten tegen de uitdager 5 minuten. Het belooft een geweldige happening te worden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Houdt u deze avond vrij en kom naar de Opbouw. Helaas kan, gelet op de tijd, niet iedereen tegen Böhm spelen. Er zal daarvoor onder de aanwezigen worden geloot. Ook wordt er een aantrekkelijk nevenprogramma ontwikkeld. Via een videoscherm zijn de verrichtingen van de "beer" in het restaurant te volgen.Externe competitie: Onze eerste drie teams hebben het er zaterdag jl. niet goed afgebracht. Alle drie verloren hun wedstrijd. Gezegd moet worden dat 2 van deze teams tegen de koploper moesten aantreden en winst in dat geval verrassend zou zijn. Voor ASV-1 was de 3-5 nederlaag tegen ZSC/Saende, voorlaatste in de stand, bijzonder zuur. Vooraf waren op beide matchpunten gerekend maar men bleef met lege handen achter. De einduitslagen werden ook van kwaad tot erger. Verloor het eerste nog met 3-5, ASV-2 ging met 2-5 ten onder tegen het sterke Vianen en ASV-3 verloor zelfs met 2-6 tegen Rothmans. Onze overige 4 teams komen vanavond en morgen in actie. Maar hopen dat zij tot betere resultaten komen. ASV-5, de trotse lijstaanvoerder, speelt vanavond thuis tegen Rothmans-2, nr. 2 op de ranglijst. Een heuse topper dus. Kan het vijfde ook deze aanval op de koppositie weerstaan? We zijn benieuwd. ASV-7 ontvangt vanavond stadgenoot De Toren-6, dat nog puntloos is. Voor onze senioren de mogelijkheid om bij winst weer wat te stijgen op de ranglijst na de afgelopen 2 nederlagen. Morgen gaat ASV-4 naar Velp voor het duel tegen middenmoter Gova/Velp-2. Bij winst moet het vierde blijven hopen op een misstap van koploper SMB-3. Alleen dan blijven er kansen. De eerste winst van ASV-6 in de vorige ronde geeft wellicht een stimulans voor de uitwedstrijd morgen tegen Bennekom-3. Bij winst komt het zesde zelfs boven de fatale degradatiestreep.Onverwachte nederlaag ASV-1: Toen zo rond half tien bij de ASV-Chinees de uitslagen werden vernomen, werd duidelijk dat het eerste een grote kans had gemist om zich weer in de strijd om de koppositie te mengen. Door enkele verrassende uitslagen had ASV-1 op 1 punt van de nieuwe lijstaanvoerder Hardenberg kunnen komen en juist dit team zou in de volgende ronde de tegenstander zijn. Het mocht niet zo zijn. Nog ongewis over de uitslagen in de andere duels gaf teamleider Remco de Leeuw na afloop al aan dat het eerste dit jaar eigenlijk te wisselvallig speelt om kampioenskansen te krijgen. Vooraf was de zaak duidelijk. Er moest gewonnen worden en voor de bordpunten het liefst ook nog met grote cijfers. Het werd een fikse domper. Remco de Leeuw opende met een remise. Zijn tegenstander speelde de opening slecht maar Remco kon zich niet meer herinneren hoe het in de boekjes stond. Hij had zodoende meer uit de opening kunnen halen en profiteerde nu niet optimaal. Hij koos voor een afwikkeling naar een iets beter toreneindspel maar dit bleek in werkelijkheid niets te zijn. Remise was het maximale. Ook Henk Bredewout kwam beter uit de opening maar liet dit voordeel verzandden. Er werd veel materiaal geruild en in een stelling met lopers van ongelijke kleur bleef de tegenstander zonder al te veel problemen op de been. Door een nederlaag van Eelco de Vries kwam ASV op achterstand. Hij kwam 40 minuten te laat in de speelzaal aan door een gemiste "treinoverstap". De als wedstrijleider aanwezige Barth Plomp stond al standby om zo nodig in te vallen. Het bleek niet nodig. De late aankomst had geen invloed op de partij. Er kwam een lange theoretische variant van het Siciliaans op het bord met rochade op verschillende vleugels waar op zich voor zwart niets mis mee is. De tegenstander kende de variant echter van haver tot gort en toen het er op aankwam was zijn opponent gewoon sneller in de aanval dan Eelco. Sander Berkhout bracht ASV weer op gelijke hoogte na een positioneel goede partij. Een koningsaanval besliste het duel. Achteraf bleek dat zijn opponent de juiste verdediging had gemist, waarna Sander met eeuwig schaak genoegen had moeten nemen. Ook Otto Wilgenhof kwam goed uit de opening. Zijn tegenstander had nogal optimistisch 2 pionnen geofferd maar kreeg hier in feite niets voor terug. Toen zijn tegenstander ook nog uit wanhoop een kwaliteit offerde leek het punt in ASV-handen te komen. Maar Otto pakte het niet goed aan en zijn opponent kreeg compensatie. Toen het op eeuwig schaak leek uit te draaien wilde Otto dit ontwijken maar nam teveel risico's en verloor. Ook invaller Erik Wille kwam niet tot scoren. Hij stond de hele partij passief en heeft eigenlijk nooit echt meegedaan. Hij had ruimtegebrek en stond steeds minder. Elke zet die hij op een gegeven moment deed verzwakte de stelling. Toen hij op f8 een paard verloor was het over en sluiten. Met deze 2-4 achterstand was met enig geluk een gelijkspel het maximale. In de twee overgebleven partijen hadden onze spelers beiden een pion meer maar eigenlijk geen uitzicht op de volle winst. Joost Marcus, die ondanks een griep toch achter het bord verscheen, kwam met zwart comfortabel uit de opening. Een rustige stelling waarin niets aan de hand was. Een stelling ook die Joost wel ligt. Dat bleek ook wel want Joost won een pion en stond toen in feite gewonnen. Maar toen vervolgens net even teveel stukken werden geruild vervlakte het voordeel. De pion werd geblokt en Joost kwam niet verder. Lang probeerde hij het in het belang van het teamresultaat maar er zat gewoon niet meer in. Ook bij Sjoerd van Roosmalen was dit het geval. Hier kwam dezelfde openingsvariant op het bord als Remco had in zijn partij tegen Amstelveen-2 in de vorige ronde. Ook toen maakte zijn tegenstander dezelfde fout. Sjoerd kwam goed te staan maar kon de druk niet vasthouden. Er werd veel materiaal geruild waarna er een gelijke stelling op het bord kwam. Sjoerd wist op dat moment al dat hij moest winnen en probeerde dit met een centrumdoorbraak te forceren. Dit leverde een pion op maar het resterende eindspel bleef, ondanks aanhoudende pogingen, remise. Beide matchpunten waren verspeeld.

Gedetailleerde uitslag ASV1-ZSC/Saende: O. Wilgenhof-E.R. Bark 0-1; H. Bredewout - H. Galjé -; J. Marcus-A. Breedveld -; S. Berkhout-J.F. de Boer 1-0; E. de Vries - E. Woudt 0-1; R. de Leeuw - W. v.d. Beld -; E. Wille - H. Middelhoven 0-1; S. van Roosmalen - Y. Eyk -. Eindstand 3-5.Uitslagen en stand na de 6e ronde in de KNSB-competitie en de promotieklasse OSBO:

2A: Tal1-Hardenberg 3-4; ASV1-ZSC/Saende 3-5; Unitas-Amstelveen2 2-5; Groningen2-AAS 5-2; Fischer Z-VHS 4-3.

2D: Apeldoorn-HSG2 3-5; ASV-2-Vianen 2-5; Venlo-HSC 3-4; Promotie-PION (Groesbeek) 4-4; Veldhoven vrij

Prom.klasse: UVS2-Schaakmaat 0-8; ASV3-Rothmans1 2-6; UVS1-ZSG1 4-3; De Toren1-PION2 3-5; Doetinchem1-PION2 1-6.

Stand KNSB 2e klasse A:

Hardenberg 9 26

Amstelveen-2 8 30

Tal-1 8 28

AAS 8 26

ASV-1 6 26

Groningen-2 6 23

Fischer Z 6 22

ZSC/Saende 5 20

VHS 4 20

Unitas-2 0 17

Stand KNSB 2e klasse D:

Vianen 6 11 32

HSG-2 * 5 8 24

Venlo * 5 6 22

PION-1 6 6 24

Veldhoven * 5 4 18

ASV-2 * 5 4 18

HSC 6 4 20

Apeldoorn-1 * 5 3 16

Promotie * 5 2 16

* 1 wedstrijd minder gespeeld

Stand Promotieklasse OSBO:

Rothmans-1 10 32

UVS-1 9 27

Doetinchem 8 24

Schaakmaat-1 7 28

Veenendaal-1 6 25

PION-2 6 22

De Toren-1 5 23

ZSG-1 3 21

ASV-3 3 19

UVS-2 3 16

Uitslagen van en stand na de 4e ronde in de OSBO-competitie 1e t/m 4e klasse:

1B: Apeldoorn SV-2 - Gova/Velp-2 4-4; ASV-4 - SMB-3 3-4; Wageningen-2 - SMB-5 3-4; Oost-Betuwe-1 - Ede-1 1-7.

2C: Rothmans-2 - Bennekom-1 3-4; Gova/Velp-4 - Veenendaal-3 3-4; Doetinchem-2 - UVS-3 5-2; De Cirkel-1 - ASV-5 3-5.

3H: SMB-8 -Bennekom-3 3-3; ASV-6 - Wageningen-4 3-2; Koningswaal-1 - Mook-1 2-3; Dodewaard-2 - Het Kasteel-2 2-4.

4F: De Toren-6 - Tiel-3 2-3; Gova-Velp-6 - OPC-2 1-5; Ede-3 - Veenendaal-5 4-1; Bennekom-4 - ASV-7 3-2.

1e klasse B:

SMB-3 8 24

ASV-4 6 18

Ede-1 4 18

Gova/Velp-2 4 16

Oost-Betuwe-1 4 13

Wageningen-2 3 17

SMB-5 2 10

Apeldoorn S.V.-2 1 10

2e klasse C:

ASV-5 8 21

Rothmans-2 6 20

Bennekom-1 6 19

Doetinchem-2 4 13

Cirkel-1 2 16

UVS-3 2 15

Gova/Velp-4 2 12

Veenendaal-3 2 9

3e klasse H:

Het Kasteel-2 7 15

Koningswaal-1 5 14

Wageningen-4 5 14

Mook-1 5 13

SMB-8 3 12

Bennekom-3 3 10

ASV-6 2 9

Dodewaard-2 2 7

4e klasse F:

Ede-3 8 19

Bennekom-4 6 15

OPC-2 6 14

Veenendaal-5 4 12

Tiel-3 4 10

ASV-7 3 10

Gova/Velp-6 1 8

De Toren-6 0 5Schaken overdag: Op dinsdag 2 februari startte het 2e project "Schaken Overdag" met een simultaanseance door Guust Homs, Van de 19 deelnemers moesten er 16 opgeven, terwijl 3 spelers remise wisten te behalen. Een uitstekende score van Guust met 92,1%. Onder de remisespelers bevond zich Jan Rotmans van sponsor OHRA. De andere 2 remises werden behaald door huisschakers. Van de 19 deelnemers werden er 9 rechtstreeks benaderd door Gerrit Verbost, zodat afgezien van de 2 organisatoren (Henk Wille en Gerrit Verbost) slechts 8 spelers reageerden op diverse krantenberichten. Het is dus ook even afwachten of "Schaken Overdag", dat de komende dinsdagen wordt voortgezet met onderlinge partijen, zal aanslaan. Vandaar een extra opwekking voor ASV-ers om dit evenement te laten slagen, waarbij vrijwilligers om bij toerbeurt te assisteren bij de organisatie zeer welkom zijn!! Gerrit Verbost.